About Us

Mèo Mun is an anarchist collective working to make anarchist materials and ideas more accessible to a Vietnamese audience, together with providing an analysis of social struggles from a Vietnamese anarchist lens. Our works can also be found on the Southeast Asian Anarchist Library.

***

Contact us


Mèo Mun là một nhóm người Việt Vô trị có mục tiêu chia sẻ tư liệu và kiến thức về Chủ nghĩa Vô trị với bạn đọc Việt Nam. Ngoài ra, chúng mình cũng phân tích các vấn đề xã hội qua góc nhìn của người Vô trị Việt Nam. Các tư liệu do chúng mình viết, dịch và sưu tầm còn có thể được tìm đọc trên Thư viện Chủ nghĩa Vô trị Đông Nam Á.

***

Liên hệ